Untitled Document
보안 접속


 
 
메탈베이트 및 지그류 > 전체조회
 메탈베이트 및 지그류 
 
글로우 스쿠퍼
6,000원 
 
실버 스피어
11,500원 
 
스커트지그(5)
지그헤드(20)
메탈지그(11)
스피너 및 스푼(3)
스핀미노우(0)
     
총 39개의 상품이 있습니다.
 
 
피쉬 본 패들 헤드
7,000원 
 
 
 
딥 라이트 지그
6,000원 
 
 
 
헬리지그
2,000원 
 
 
 
라이트지그
4,000원 
 
 
 
 
울트라 스핀지그
4,000원 
 
 
 
라이트 지그 트리오 웜키퍼(LTTC)
4,000원 
 
 
 
라이트 지그 트리오 웜키퍼(LTTK)
4,000원 
 
 
 
피쉬 본 패들
4,000원 
 
 
 
 
다이나지그 슬로우 3g-12g
4,000원 
 
 
 
하이퍼지그
3,000원 
 
 
 
풋볼라버지그
4,000원 
 
 
 
울트라 스핀 지그 + 트레블 훅
5,000원 
 
 
 
 
라이트 지그 트리오(LTT)
4,000원 
 
 
 
커틀메탈
4,000원 
 
 
 
다이나지그 (품절)
11,000원 
 
 
 
코브라라버지그
4,000원 
 
 
 
 
글로우 스쿠퍼
6,000원 
 
 
 
실버 스피어
11,500원 
 
 
 
다이나지그 슬로우 30g-60g
6,000원 
 
 
 
뉴 로바 지그
4,000원 
 
 
 
 
지그 지그
7,000원 
 
 
 
미니스커트
2,000원 
 
 
 
피쉬본 킬러
4,000원 
 
 
 
뉴파워지그
9,000원 
 
 
 
 
혹그립 응조
4,000원 
 
 
 
뉴타이니스푼
3,000원 
 
 
 
다이나지그 슬로우 80g-200g
6,000원 
 
 
 
라이트지그 웜키퍼 (품절)
4,000원 
 
 
 
 
트레블 라이트지그
4,000원 
 
 
 
파인지그
3,500원 
 
 
 
오션볼
7,000원 
 
 
 
트라우트 지그
4,000원 
 
 
 
 
라이트지그 전갱이
4,000원 
 
 
 
씨슬라이더
8,000원 
 
 
 
피쉬본 락피쉬
4,000원 
 
 
 
피쉬본 지그헤드
7,000원 
 
 
 
 
플렉스 지그
3,000원 
 
 
 
울트라 미니스푼 (품절)
단종 
 
 
 
울트라 스윔 지그
2,500원 
 
 
상호명 : (주)워터맨 사업자등록번호 : 621-81-36930 [사업자정보확인]
통신판매업신고번호 : 제2004-부산강서-21호 대표 : 김중광
[이용약관] 개인정보 취급방침 개인정보담당자 : 담당자
사업장소재지 : 부산시 강서구 대저동서로 217 TEL:051-941-7850,051-941-7851 FAX:051-941-7852
COPYRIGHT ⓒ WATERMAN ALL RIGHTS RESERVED.